Wednesday, April 23, 2014

Izložba slika “Kratki rezovi” Jelene Šalinić Terzić

Izložba slika “Kratki rezovi” Jelene Šalinić Terzić
Izložba slika “Kratki rezovi” Jelene Šalinić Terzić

KRATKI REZOVI
četvrtak, 24. april
19 časova
Galerija Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
(Rige od Fere br 4)

Izložbu slika “Kratki rezovi” Jelene Šalinić Terzić, koja je nastala inspirisana Sićevačkom klisurom, otvoriće svečano u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka istoričarka umetnosti i v.d. direktora ove ustanove Marina Lukić Cvetić i likovna kritičarka Danijela Purešević. Na papiri­ma ve­li­kog for­ma­ta, uglje­nom i akri­li­kom, umetnica je zabeležila niz za­u­sta­vlje­nih sli­ka vla­sti­tog se­ća­nja na taj pre­deo.

“Po­čev­ši od 2012. go­di­ne u stva­ra­la­štvu sli­kar­ke Je­le­ne Ša­li­nić Ter­zić ja­vlja se ka­rak­te­ri­sti­čan mo­tiv – za­o­blje­na ku­pa­sta for­ma, br­do, ko­jem se ona od ta­da stal­no vra­ća. Pre­u­ze­to iz fundu­sa vi­đe­nog, ovo br­do, ko­je je sli­kar­ka uoči­la 2010. go­di­ne, to­kom bo­rav­ka u Si­će­vu, vre­me­nom u sfe­ri lič­ne mi­to­lo­gi­je sti­če sta­tus pre­de­la Šan­gri-La. Ono sli­kar­ku ve­zu­je za tre­nu­tak spo­zna­je sa­vr­še­ne sre­će, za sta­pa­nje i po­i­sto­ve­će­nje sa pri­ro­dom, ka­da se bri­še gra­ni­ca iz­me­đu vla­sti­tog bi­ća i okru­že­nja. Reč je o br­du ko­je, za­si­gur­no, ču­va za­pis o po­gle­du mno­gih umet­ni­ka, po­čev­ši od Na­de­žde Pe­tro­vić, ko­ja je još 1905. go­di­ne u Si­će­vu osno­va­la Li­kov­nu ko­lo­ni­ju, u ko­joj će, ne­što vi­še od sto­ti­nu go­di­nu ka­sni­je, bo­ra­vi­ti i Je­le­na Ša­li­nić Ter­zić”, objašnjava u katalogu izložbe Danijela Purešević.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila