Thursday, September 10, 2015

Konkurs Univerziteta umetnosti u Beogradu

Konkurs Univerziteta umetnosti u Beogradu
Konkurs Univerziteta umetnosti u Beogradu

KONKURS
UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTERDISCIPLINARNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠK. 2015/2016 U SEPETMBARSKOM UPISNOM ROKU


Master studije:
Kulturna politika i menadžment – do popune slobodnih mesta
akreditovani master program na engleskom i 
francuskom jeziku (partner Univerzitet Lion II)

Teorija umetnosti i medija – do popune slobodnih mesta
akreditovani master program

Doktorske studije:
Višemedijska umetnost – do popune slobodnih mesta
akreditovani doktorski umetnički program

Digitalna umetnost – do popune slobodnih mesta
akreditovani doktorski umetnički program

Teorija umetnosti i medija – do popune slobodnih mesta
akreditovani doktorski naučni program


Uslovi za upis:
Master naučne studije (Kulturna politika i menadžment i Teorija umetnosti i medija)
Master naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:
1. četvorogodišnje akademske osnovne studije, odnosno stekli 240 bodova ESPB
2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 
Doktorske umetničke studije (Višemedijska umetnost i Digitalna umetnost)
Doktorske umetničke studije mogu upisati kandidati koji su završili:
1. master umetničke akademske studije ili master akademske studije u oblasti arhitekture, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada
2. osnovne umetničke studije ili osnovne studije arhitekture po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada
3. magistarske umetničke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske umetničke studije, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.
Doktorske naučne studije (Teorija umetnosti i medija)
Doktorske naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:
1. master akademske studije, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8.5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada
2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske naučne studije, a koji su u periodu od pet godina neposredno pre prijavljivanja na konkurs za studije, objavili:

naučnu ili teorijsku monografsku knjigu, ili
monografski katalog, ili
najmanje pet naučnih studija i rasprava, ili
najmanje pet studija, uvodnih tekstova ili opsežnih kritika koje se odnose na izložbe, festivale, koncerte, teatarske predstave, performanse, projekcije, višemedijske prezentacije, kulturnu politiku, organizaciju umetničkih manifestacija i slično;

omogućiće se polaganje ispita.

NAPOMENA: Obrazloženu odluku o tome ko može da pristupi polaganju ispita donosi ispitna komisija najkasnije 48 sati pre održavanja prijemnog ispita.

Prijavljivanje na konkurs

Konkurs za upis na Interdisciplinarne studije u šk. 2015/2016 se raspisuje objavljivanjem u dnevnom listu Politika. Upis kandidata obaviće se u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, prema propozicijama objavljenog konkursa.


Konkurs se raspisuje 31. jula 2015. godine.
Kandidati se prijavljuju od 16. do 18. septembra 2015. godine.

Svi prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju zakonski uslov za upis na studije. 

Potrebna dokumentacija
o Popunjen prijavni list u dva primerka
o Overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
o Prepis ocena sa bodovima ESPB
o Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
o Biografija
o Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs: 5.000.oo dinara
žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 53-112 

Kandidati koji su studije završili u inostranstvu obavezno prilažu uverenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava.
Prijavni list možete preuzeti na internet stranici Univerziteta umetnosti – Studije na Univerzitetu – Interdisciplinarne studije – Informacije za buduće studente.
Popunjen prijavni list (u word formatu) pošaljite na centar@arts.bg.ac.rs
Kandidati za upis na master program Kulturna politika i menadžment prijavni list šalju na coordinator@arts.bg.ac.rs coordinator@arts.bg.ac.rs

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs možete predati lično u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29:
 za studijski program Kulturna politika i menadžment - Centar za interdisciplinarne studije, kancelarija br. 8 u prizemlju, 
 za studijske programe Teorija umetnosti i medija (master i doktorski), kao i za Višemedijsku i Digitalnu umetnost – prvi sprat, hodnik levo, kancelarija broj 44

ili poslati poštom na adresu: 
Univerzitet umetnosti, Centar za interdisciplinarne studije, Kosančićev venac 29, 11000 Beograd

sa naznakom: Prijava na Konkurs za upis studenata u školskoj 2015/2016

Portfolio / pisani radovi
Kandidati koji konkurišu za upis na umetničke studije obavezno prilažu umetničke radove iz relevantnih oblasti koji pokazuju sklonost kandidata ka određenom studijskom programu.
Kandidati koji konkurišu za upis na naučne studije mogu priložiti radove iz relevantnih oblasti, ukoliko ih imaju.


Izbor kandidata

Izbor kandidata zasnovan je na proceni aplikacije u celini – vrednuje se uspeh postignut u prethodnom obrazovanju, uspeh postignut na prijemnom ispitu i ocena priloženih radova.
Kandidat može da ostvari 100 poena, i to:

1. za upis na master studije i doktorske umetničke studije:
• uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena, 
• uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena;
2. za upis na doktorske naučne studije:
• uspeh u prethodnom školovanju najviše 60 poena, 
• uspeh na prijemnom ispitu najviše 40 poena.


Prijemni ispit

Prijemni ispiti se održavaju 21. septembra 2015. godine.

Prijemni ispit (usmeni ili pismeni) predstavlja opštu ocenu kandidata. 

Posle prijemnog ispita rang lista će biti istaknuta na oglasnoj tabli. Upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.
Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta umetnosti i Pravilima Interdisciplinarnih studija. Kandidat može da podnese rektoru prigovor u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste.

Upis na studije

Upis se obavlja u periodu 22. i 23. septembra 2015. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, od 10 do 12 časova:

- za studijski program Kulturna politika i menadžment – upis se obavlja u kancelariji broj 8 u prozemlju zgrade Rektorata
- za studijske programe Višemedijska umetnost, Digitalna umetnost, kao i za programe Teorije umetnosti i medija (master i doktorske) – upis se obavlja u kancelariji broj 44 na prvom spratu zgrade Rektorata (hodnik levo). 


Potrebna dokumentacija:
 izvod iz matične knjige rođenih
 overena fotokopija diplome ili uverenje o prethodno stečenom obrazovanju
 2 fotografije formata 3,5x4,5cm
 popunjen obrazac ŠV-20 u 1 primerku
 dokaz o uplati prve rate školarine za 2015/2016 godinu
žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 89-100 
iznos prve rate školarine: kao u tabeli

Školarina

Školarina se u celosti uplaćuje prilikom upisa na studije ili u dve jednake rate: prva prilikom upisa i druga u januaru tekuće školske godine.

program doktorskih studija ŠKOLARINA ZA 2015/16
za domaće državljane za strane državljane
UMETNIČKE DOKTORSKE STUDIJE (Višemedijska umetnost, Digitalna umetnost) 200.000,oo dinara 2.500 €
TEORIJA UMETNOSTI I MEDIJA 160.000,oo dinara 1.700 €

program master studija ŠKOLARINA ZA 2015/16
za domaće državljane za strane državljane
KULTURNA POLITIKA
I MENADžMENT 190.000,oo dinara 2.000 €
TEORIJA UMETNOSTI I MEDIJA 140.000,oo dinara 1.500 €

Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje Univerzitet pruža studentima u okviru studijskog programa (nastava, vežbe, konsultacije, ispiti, prijave i odbrane završnih radova studenata).

Školarina pokriva i troškove izdavanja po jednog uverenja studentima, i to za: 
(a) ostvarenje prava na porodičnu penziju, 
(b) regulisanje vojne obaveze, 
(v) regulisanje prava na povlašćeni prevoz, 
(g) ostvarenje prava na dobijanje stipendija i kredita za finansiranje školovanja, 
(d) jedan transkript ocena, 
(đ) jedno uverenje o završenim studijama i stečenom stručnom i akademskom nazivu.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila