Monday, September 28, 2015

Oktobarski rok na Univerzitetu umetnosti

Oktobarski rok na Univerzitetu umetnosti
Oktobarski rok na Univerzitetu umetnosti

KONKURS UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTERDISCIPLINARNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠK. 2015/2016 U OKTOBARSKOM UPISNOM ROKU

Master studije:
§ Kulturna politika i menadžment – 6 studenata akreditovani master program na engleskom i francuskom jeziku (partner Univerzitet Lion II)

§ Teorija umetnosti i medija – 7 studenata akreditovani master program


Doktorske studije:
§ Digitalna umetnost – 7 studenata akreditovani doktorski umetnički program

§ Teorija umetnosti i medija – 5 studenata akreditovani doktorski naučni program


Uslovi za upis:
Master naučne studije (Kulturna politika i menadžment i Teorija umetnosti i medija)

Master naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili: 
četvorogodišnje akademske osnovne studije, odnosno stekli 240 bodova ESPB 
osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 
Doktorske umetničke studije (Digitalna umetnost)

Doktorske umetničke studije mogu upisati kandidati koji su završili: 
master umetničke akademske studije ili master akademske studije u oblasti arhitekture, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada  osnovne umetničke studije ili osnovne studije arhitekture po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada magistarske umetničke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske umetničke studije, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.
Doktorske naučne studije (Teorija umetnosti i medija)

Doktorske naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili: 
master akademske studije, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8.5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada 

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske naučne studije, a koji su u periodu od pet godina neposredno pre prijavljivanja na konkurs za studije, objavili:

§ naučnu ili teorijsku monografsku knjigu, ili
§ monografski katalog, ili
§ najmanje pet naučnih studija i rasprava, ili
§ najmanje pet studija, uvodnih tekstova ili opsežnih kritika koje se odnose na izložbe, festivale, koncerte, teatarske predstave, performanse, projekcije, višemedijske prezentacije, kulturnu politiku, organizaciju umetničkih manifestacija i slično;

omogućiće se polaganje ispita.

NAPOMENA: Obrazloženu odluku o tome ko može da pristupi polaganju ispita donosi ispitna komisija najkasnije 48 sati pre održavanja prijemnog ispita.

Prijavljivanje na konkurs
Konkurs za upis na Interdisciplinarne studije u šk. 2015/2016 se raspisuje objavljivanjem u dnevnom listu Politika. Upis kandidata obaviće se u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, prema propozicijama objavljenog konkursa.

Konkurs se raspisuje 26. septembra 2015. godine.
Kandidati se prijavljuju od 8. do 9. oktobra 2015. godine.

Svi prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju zakonski uslov za upis na studije. 

Potrebna dokumentacija
o Popunjen prijavni list u dva primerka
o Overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
o Prepis ocena sa bodovima ESPB
o Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
o Biografija 
Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs: 5.000.oo dinara 
žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 53-112 

Kandidati koji su studije završili u inostranstvu obavezno prilažu uverenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava.
Prijavni list možete preuzeti na internet stranici Univerziteta umetnosti – Studije na Univerzitetu – Interdisciplinarne studije – Informacije za buduće studente.

Popunjen prijavni list (u word formatu) pošaljite na centar@arts.bg.ac.rs

Kandidati za upis na master program Kulturna politika i menadžment prijavni list šalju na coordinator@arts.bg.ac.rs

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs možete predati lično u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29:
- za studijski program Kulturna politika i menadžment - Centar za interdisciplinarne studije, kancelarija br. 8 u prizemlju, 
- za studijske programe Teorija umetnosti i medija (master i doktorski), kao i za Digitalnu umetnost – prvi sprat, hodnik levo, kancelarija broj 44

ili poslati poštom na adresu: 
Univerzitet umetnosti, Centar za interdisciplinarne studije, Kosančićev venac 29, 11000 Beograd
sa naznakom: Prijava na Konkurs za upis studenata u školskoj 2015/2016

Portfolio / pisani radovi
Kandidati koji konkurišu za upis na umetničke studije obavezno prilažu umetničke radove iz relevantnih oblasti koji pokazuju sklonost kandidata ka određenom studijskom programu.

Kandidati koji konkurišu za upis na naučne studije mogu priložiti radove iz relevantnih oblasti, ukoliko ih imaju.

Izbor kandidata
Izbor kandidata zasnovan je na proceni aplikacije u celini – vrednuje se uspeh postignut u prethodnom obrazovanju, uspeh postignut na prijemnom ispitu i ocena priloženih radova.

Kandidat može da ostvari 100 poena, i to:

1. za upis na master studije i doktorske umetničke studije: 
uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena, 
uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena; 

2. za upis na doktorske naučne studije: 
uspeh u prethodnom školovanju najviše 60 poena, 
uspeh na prijemnom ispitu najviše 40 poena. 


Prijemni ispit
Prijemni ispiti se održavaju 12. i 13. oktobra 2015. godine.
Prijemni ispit (usmeni ili pismeni) predstavlja opštu ocenu kandidata. 

Posle prijemnog ispita rang lista će biti istaknuta na oglasnoj tabli. Upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.

Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta umetnosti i Pravilima Interdisciplinarnih studija. Kandidat može da podnese rektoru prigovor u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste.

Upis na studije
Upis se obavlja u periodu 15. i 16. oktobra 2015. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, od 10 do 12 časova:

- za studijski program Kulturna politika i menadžment – upis se obavlja u kancelariji broj 8 u prozemlju zgrade Rektorata

- za studijski program Digitalna umetnost, kao i za programe Teorije umetnosti i medija (master i doktorske) – upis se obavlja u kancelariji broj 44 na prvom spratu zgrade Rektorata (hodnik levo). 

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila