Thursday, September 10, 2015

Otvaranje izložbe Milice Radović i Suzane Dželatović u galeriji Art55

Otvaranje izložbe Milice Radović i Suzane Dželatović u galeriji Art55
Otvaranje izložbe Milice Radović i Suzane Dželatović u galeriji Art55
Galerija Art55

Ćirila i Metodija 17a

18000 Niš

018 240 307Otvaranje izložbe Milice Radović i Suzane Dželatović predviđeno je za petak, 11. septembar, u 19h.

Osvrćući se na modernističke tendencije sa početka dvadesetog veka, Milica Radović i Suzana Dželatović, svojim radovima obnavljaju teme i likovni pristup. Skupine radova ovih dveju umetnica, slične su prema gore pomenutim principima, međutim, ideologije kojima one pristupaju su dijametralno različite. Celinu zapravo čini sama aura suprotstavljenih pristupa. Kod Suzane primat ima slikanje trenutka prolaznog zanosa, sa određenim načinom predstavljanja svetlosti i psihičke odsutnosti. Milica pak, boju postavlja kao osnovno izražajno sredstvo, a samu snagu boje koristi u organizaciji slike, pomalo deformišući formu, ne bi li postigla željeni efekat trenutka. 

Milica svojim radovima, ne samo da ispituje čist psihološki fenomen, već ukazuje i na novi postupak utvrđivanja optičkog dožvljaja estetike boje. Ona odlučno razdvaja naturalističke principe od sopstvene spoznaje, koju zapravo i slika. Potčinjenost forme boji, bez čisto optičkog doživljaja, razlaže analitički, bez striktnih načela crteža. Na Miličinim radovima se takođe može uočiti, da ona svoj princip slikanja, ne zasniva na ponovnom istraživanju nijansi i linearnog poretka. Naprotiv, portreti kojima se bavi, nastali su studiozno, ali boja koja ih karakterišne naneta je žustro i tačno, tako da veoma lako ukazuje na tradicionalizam forme i perspektive. Odnos slikanih modela i autorke, intiman je. Na taj način, ona je tačno ukazivala na svaku emotivnu promenu portretisanih, i precizno je izražavala kroz nijanse. Ono što se još može uočiti jeste i to da Milica ukazuje na svoj iskonski dar onih koji ne tragaju za učenim pojednostavljenjem forme, već onih koji nalaze snagu da odrede čitavu sliku prema svojoj uobrazilji.

Što se Suzaninih radova tiče, bez obzira što kao i Milica, slika potrete, zalazi dublje u proučavanje unutrašnjih nemira portretisanih. Pored izvesne vrste postmodernističke koncepcije, Suzanine slike sobom nose neku dozu metafizičkih tendencija. Bez melanholičnih predela i potmule atmosfere, ali sa licima potištenih i psihički odsutnih osoba. Ono što svakako a priori, karakteriše njene radove, jesu lazurni namazi, tačne proporcije, povremeno u kombinaciji sa izmenjenom perspektivom. Umetnica se bavi temeljnim izučavanjem ljudskog straha, nesigurnosti i nemoći. „Moderan čovek”, odlučuje se da bude oslobođen socijalne i kolektivne odgovornosti, želeći da na taj način olakša svoju egzistencij, međutim, gubi svest o realnosti. Suzana se bavi slikanjem upravo tih trenutaka, putem kojih ukazuje na svoju ideologiju i putem kojih dolazi do određenih teorijskih i likovnih zaključaka. Prostor, momenat, svetlost, boja, mentalno stanje portretisanog, njihovo tumačenje i predstavljanje, Suzani služe da uobliči i prikaže jedno upotpunjeno delo. Na njenim radovima srž dinamike daje upravo ona kontradiktornost između jednstva tona, boje, svetlosti i linije, sa jedne strane,i psihičkog uragana uhvaćenog na licima portretisanih, sa druge strane. Autorka ukazuje na veliki problem modernog sveta, koji se ogleda u tome što čovek danas ne poseduje osećaj za nadindividualnom svešću, bez obzira na to što on zapravo tome i teži. Slikajući ekspresivno i široko, umetnica daje dovoljno akcenata i na onu drugu stranu eskapizma kojem ljudi pribegavaju, kao što su razne vrste opijata. Platna velikih dimenzija upijaju prostor, i uvlače posmatrača u taj zagušljivi svet.

Kratke biografije

S uzana Dželatović je rođena 30.05.1989. godine u Ćupriji gde je završila osnovno i srednje školovanje. Osnovne akademske studije završila je 2012. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odseku zidno slikarstvo, u klasi profesora Željka Đurovića, i stekla zvanje diplomirani primenjeni umetnik. Мaster studijе је završila 2014. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstvo, u klasi profesora Slobodana Roksandića, stekavši zvanje Master likovni umetnik – slikar.

Milica Radović rođena je 22. februara 1989. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovno i srednje školovanje. Završila je osnovne akademske studije na Filološko-umetničkom fakultetu 2012. godine, odsek zidno slikarstvo, u klasi profesora Željka Đurovića. Master studije završila je 2013. godine, u klasi profesora Gorana Rakića sa na Filološko-umetničkom fakultetu.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila