Wednesday, December 02, 2015

Gradska Gerila / Modul PULS: Techne one-day show

Gradska Gerila / Modul PULS: Techne one-day show
Gradska Gerila / Modul PULS: Techne one-day show


Subota, 5.12.2015, Magacin, Kraljevića Marka 4

Techné je one-day show koji realizuje modul PULS, u okviru Gradske Gerile. Prostor Magacina biće upotpunjen završnom godišnjom izložbom multimedijalnih radova članova Pulsa. 

Kroz performans, dizajn, interaktivne instalacije, sliku i druge audio-vizuelne medijume predstaviće se višemesečni rad, eksperiment i istraživanje ovog modula. Okvir radova se sagledava u širokom rasponu od angažovane socio-kulturne kritike zatečenog stanja društva do individualnih mikro-narativa samog pojedinca koji korespondira sa duhom današnjeg vremena.

Téchne je postupak ili sposobnost proizvodnje industrijskih, zanatlijskih i umetničkih proizvoda uz praktičnu upotrebu prirodnih nauka. Grčki izraz ne pravi razliku između današnjih pojmova umetnost i tehnika. 

U filozofiji, Aristotel je to video kao predstavljanje nesavršenosti ljudske imitacije prirode. Za stare Grke, ovaj termin je označavao sve mehaničke umetnosti, uključujući medicinu i muziku.

17.00 - 17.45 - Interaktivni performans: Hit the hermes 
18.00 - 19.30 - Dijalog: Nauka & Umetnost
Učesnici:
prof. mr Miloš Vujanović / Akademija umetnosti,Novi Sad
prof. dr Katarina Kaplarski / Fakultet digitalnih umetnosti, Univerzitet Metropolitan
Moderator: Milan Stanimirović;
19.45 - 20.45 - Sinapsa, Knjiga & Igra poređenja, Quantum
21.00 - 21.40 - Informal soundscape 

Učesnici:
Milan Bogić, Stanislav Drča, Dragana Krtinić, Katarina Ilišković, Miloš Jovanović, Arsenije Savić, Milan Stanimirović

Hit the Hermes
Hit the Hermes je eksperimentalni multimedijalni projekat, nastao kao reakcija na poražavajuću statistiku istraživanja o posećenosti Narodnog muzeja u Beogradu koje je sprovedeno među građanima. Motiv Hermesa, preuzet sa dekorativne plastike fasade ovog muzeja, je izabran jer etimološki direktno upućuje na poreklo reči hermetizam, hermetičnost, a odnosi se na zatvorena, ezoterična, tajna učenja i sisteme koji nisu svima dostupni.
Ovim projektom se demistifikuju i kritikuju takvi pristupi čijom se primenom narušavaju, tj. uskraćuju prava građana na muzeje i njihov sadržaj, a koji su i danas prisutni i dominantni u ovdašnjim muzejskim institucijama i njihovim praksama. Uključivanje posetilaca u sam kreativni proces interaktivnim pristupom, za cilj ima da svojom percepcijom i akcijom uobliče konačno delo. Interaktivna uloga ovakve publike, koja je u funkciji učesnika-stvaraoca, je da odredi granice između realnog života i umetničke ideje. 
Finalni rezultat projekta je nastanak kolektivne slike na platnu na kome se projektuje video-rad o anketiranim građanima. Koršćenjem nekonvencionalnog slikarskog alata, tj. pištolja na vodu koji su napunjeni rastvorom slikarskog pigmenta, ušesnici simboličnim napadom pokušavaju da pogode i unište Hermesa koji se mestimično pojavljuje tokom projekcije.
Postupkom prskanja (modifikovani postupak dripping-a, čije se poreklo nalazi u akcionom slikarstvu) na platnu ostaju spontani tragovi boje, pri čemu nastaje specifična vrsta kolektivne slike. Ona ostaje materijalni dokaz privremene umetničke intervencije, ostatak efemernog procesa, a projekcija na platnu se vidi kao nedostajuća. Projekat Hit the Hermes je otvoreni sistem koji se može dalje nadograđivati i realizovati na različitim lokacijama, pri čemu bi svaki put nastalaautentična kolektivna slika.

Quantum
Savremena nauka apstrahuje pojave oko sebe, deleći ih na dve kategorije, čestičnu i talasnu. Problematika ljudske percepcije talasa leži u njegovoj dvodimenzionalnoj predstavci, longitudinalne i transverzalne prirode, koja izuzima njegov volumen i prostorno kretanje u trodimenzionalnom svetu. Interaktivna instalacija „Quantum" predstavlja paket energije tj. kvant koji je posmatraču dat na potpuno slobodnu manipulaciju u višedimenzionom prostoru kako bi gledalac otkrio i sagledao sve skrivene kadrove i uglove talasa koji odudaraju od njegovog konvencionalnog oslikavanja.

Sinapsa
"Sinapsa" je interaktivna audio-vizuelna instalacija koja se bavi problematikom percepcije bola kao informacije kroz direktnu interakciju sa posmatračem. Ceo vizuelni i audio sadržaj je proizveden u realnom vremenu te ni jedno iskustvo rada nije identično. Delo se oslanja na gledište da je bol puka informacija koja biva indukovana ugrožavajućim nadražajima iz spoljašnosti ili unutrašnjosti, a povratna reakcija koja dolazi iz mozga putem nerava i sinapsi jeste neprijatan osećaj tj. bol.

Knjiga poređenja
Ovu knjigu možemo uporediti sa načinom na koji objašnjavamo sebi svet i sebe svetu.
Poređenje je početak svake kreacije. Poređenje je razumevanje. Sva poređenja su otvorenog tipa. Zahtevaju razmišljanje i nadovezuju se na vaš život i način shvatanja.Ovo je kratka knjiga koja se dugo čita i svakim narednim čitanjem kompleksnije shvata. Kao što mi svakom minutom postajemo kompleksnije ličnosti koje znaju, osećaju a samim tim i porede više. Ovo je posledica promišljanja osećaja i produbljivanja značenja.
Sva poređenja su, skroz suprotno logici, vrlo subjektivna i asocijativna, proizvoljna ali intuitivno tačna. Glavni proizvod je samo shvatanje koje čitalac oseti možda i pre nego što shvati.
Cilj je bio istražiti da li samo intuicijom, koristeći kao alatke iskustva i predmete iz sopstvenih života ipak možemo osetiti objašnjenje i pre nego što mu nađemo utemeljenje.

Igra poređenja
Igra poređenja je interaktivni nastavak knjige poređenja koja predstavlja zabavni priručnik za objašnjavanje sebe svetu i sveta sebi. Cilj igrice je povezivanje vizuelnog i tekstualnog rešenja, tj. poklapanje ilustracije i poređenja kako bi se igrači spontano uveli u sam proces poređenja i sami krenuli da stvaraju svoje zaključke. Svako poredi ono što ga okupira sa nečim iz okruženja i tako smiruje sebe. Smisao igrice je razvijanje pristupa problemu kroz zabavu. Predstavlja samo jedno od rešenja kako ne shvatati život previše ozbiljno. Intuitivno, a razumno. Rezultat je demistifikacija, mir.

Informal soundscape
Informal soundscape je ciklus elektroakustičkih preludijuma umirujućeg i opuštajućeg karaktera koji imaju za cilj da slušaocu pruže osećaj dinamičkog i sonornog toka kombinujući klasičnan i digitalan zvučni izvor. Preludijumi su svojevrstan vid reminiscencije i preispitivanja nauke i umetnosti smešteni u stanje budnog snivanja. Cilj ovog zvučnog iskustva jeste pokušaj razumevanja prirode spajanja čoveka i novih tehnologija, te konteksta prirodnog u savremenom okruženju.

Tribina - nauka I umetnost
Tribina bi trebalo da pokrene pitanja veze nauke i umetnosti. Koje su dodirne tačke, a gde se suštinski one razilaze?
Fokus će biti usmeren ka eksperimentu kao postupku koji je imanentan za obe pojave.
U nauci eksperiment se dešava u strogo kontrolisanim uslovima zarad dobijanja egzaktnog rezultata koji je od ključnog značaja, dok se kod umetničkog eksperimenta insistira na samom umetničkom procesu, dok rezultat više nije bitan.
Prodor novih tehnologija u polje umetnosti je doveo do pomeranja ustaljenih granica između sveta nauke i sveta umetnosti. 
Da li je to dovelo do suštinskih promena u poimanju ovih pojava? 

Učesnici tribine:
prof. dr Katarina Kaplarski / Fakultet digitalnih Umetnosti / Metropolitan Univerzitet
prof. Miloš Vujanović / Akademija Umetnosti Novi Sad
Moderator: Milan Stanimirović

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila