Friday, December 25, 2015

Predavanje Smiljke Tomanović

Smiljka Tomanović
Smiljka Tomanović

Ponedeljak 28. decembar 2015. u 12.00
Sala na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Postajanje roditeljem iza ideološkog ogledala
Nacrt za jedno sociološko istraživanje tranzicije u roditeljstvo u Srbiji

Malo je društvenih pojava koje su u tolikoj meri bile izložene moralizaciji i ideologizaciji, kao što je to slučaj sa porodicom nad čijom se sudbinom vekovima lamentuje. Rađanje je jedno od ključnih polja „ideološkog rata oko porodice“ u svetu i u Srbiji, bremenito mistifikacijama i učitavanjima značenja. U protivstavu sa različitim „politikama“ koje u porodici vide uglavnom odraz svojih diskursa, u predavanju se opisuje nacrt sociološkog istraživanja koji postajanje roditeljem u Srbiji ne svodi na rađanje, već ga uz rano roditeljstvo analizira kao multidimenzionalne i relacione pojave. Sledeći prethodna sociološka istraživanja roditeljstva u Srbiji, analiza i tumačenje dijapazona različitosti praksi postajanja roditeljem i ranog roditeljstva, uključuje, pored rodne dimenzije diverzifikacije, kvantitativne i kvalitativne razlike između mladih roditelja povezane sa njihovom slojnom i etničkom pripadnošću. U predavanju će biti predstavljena konceptualizacija istraživanja zasnovana na interdisciplinarnom pristupu životnog toka i sociološkom pristupu strukturisane individualizacije. Pored operacionalizacije osnovnih nivoa istraživanja i njihovih dimenzija, predstaviću i metodologiju istraživanja koja uključuje triangulaciju izvora podataka i analiza.

Smiljka Tomanović je profesorka sociologije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Preko dve decenije se bavi pedagoškim, naučno-istraživačkim i društveno-angažovanim radom vezanim za pitanja porodice, detinjstva i mladih. Oblasti njenog posebnog interesovanja su: roditeljstvo, intergeneracijski odnosi, habitus, kuturni i socijalni kapital porodice i njihova intergeneracijska transmisija, odrastanje, tranzicija u odraslost, socijalne biografije, kvalitativna metodologija i metodi. Objavila je dve autorske i četiri koautorske studije, kao i veći broj radova u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila