Tuesday, April 05, 2016

Promocija knjige dr Jelene Guge "Digitalno ja: kako smo postali binarni?"

"Digitalno ja: kako smo postali binarni?"
"Digitalno ja: kako smo postali binarni?"

Učestvuju:

Dejan Grba, digitalni umetnik, docent na programu Novi mediji,
Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu.
Uroš Krčadinac, softverski inženjer, istraživač digitalnih medija i umetnosti
AI Lab – Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Vizualize.rs, Beograd
Danijela Halda, izdavač
Centar za savremenu kulturu i komunikacije ArtKult, Novi Sad
Dr Jelena Guga, teoretičarka novih medija i umetnosti, autorka

Biografija:

Jelena Guga je teoretičarka novih medija i umetnosti. Nakon što je doktorirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, radila je kao postdoktorand-istraživač na naučnim projektima o kognitivnom unapređivanju čoveka (University of West Bohemia, Češka) i problemu telesnosti u okruženju virtuelne realnosti (University Pompeu Fabra, Španija). Učesnica je brojnih međunarodnih naučnih skupova i objavljuje radove u međunarodnim publikacijama.
Monografija Digitalno Ja: Kako smo postali binarni objavljena je na srpskom i engleskom jeziku (Digital Self: How We Became Binary, University of West Bohemia, Pilsen, 2015). 

Kontakt: 

Jelena Guga 
M: 062 865 0599

Upotreba digitalnih tehnologija u svim aspektima svakodnevnog života otvorila je do sada nezamislive mogućnosti kao što su trenutni pristup informacijama, prisutnost na bilo kojoj tački planete, multipliciranje i menjanje identiteta, ali i reartikulacija i rekonstrukcija telesnosti. U knjizi Digitalno Ja: Kako smo postali binarni, autorka ispituje ulogu tela i identiteta u digitalno posredovanim interakcijama i okruženjima virtuelne i proširene realnosti, odnosno u novomedijskom kulturalnom okruženju. Kroz interdisciplinarni naučni pristup predstavljeni su ključni teorijski obrasci iz oblasti teorije medija, studija sajber kulture, teorije umetnosti, kritičke teorije i filozofije i teorije društvenih aspekata informacionih tehnologija, a koji su razrađeni kroz mnogobrojne primere novomedijskih umetničkih praksi, popularne kulture, cyberpunk književnosti i naučnih istraživanja.

"Digitalno ja: kako smo postali binarni?"
Sreda, 6. april 2016. u 18 sati
Multimedijalni centar Akademije umetnosti Đure Jakšića 7, Novi Sad

Dr Jelena Guga je na osnovu rukopisa doktroske disertacije TELO I IDENTITET U DIGITALNOM PROSTORU koju je odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu priredila rukopis za svoju prvu naučnu monografiju DIGITALNO JA: KAKO SMO POSTALI BINARNI. 

Naučna monografija Jelene Guge DIGITALNO JA: KAKO SMO POSTALI BINARNI komponovana je u četiri poglavlja. Dr Guga je u prvom poglavlju „NOVI MEDIJI: TEORIJSKO ISTORIJSKI KONTEKST” u pet potpoglavlja analizirala definicije, status i istoriju „novih medija”. Raspravu je razvila u više smerova ka pitanjima o tehničkim i tehnološkim osnovama novih medija, te o ulozi novih medija u umetnosti i popularnoj kulturi. Posebno je istakla pionirski rad teoretičara kulture i medija Maršala Makluana i Rajmonda Vilijamsa. U drugom poglavlju „IDENTITET U SAJBERPROSTORU KROZ PRIZMU STUDIJA KULTURE” u četri potpoglavlja „Opšta teorija identiteta: esencijalistički i antiesencijalistički pristup”, „Rodni identitet u sajberprostoru”, „Rasa u sajberprostoru” i „Seksualnost u sajberprostoru” razvijena je opšta kulturalna teorija identiteta. Iz opšte teorije identiteta razrađeni su slučajevi rodnog, seksualnog i rasnog identiteta u specifičnom prostoru digitalne tehnologije, kulture i umetnosti. U trećem poglavlju „TERMINALNO STANJE POSTOJANJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU” razvila koncept terminala i ponudila je izvođenje ontološkog uvida u terminal kao mesto mogućeg postojanja u digitalnim sistemima. Na osnovu pojma terminala ušla je u raspravu ”terminalskih identiteta” tumačeći koncepte, uloge i pojavnosti primaoca, uloge slike, potencijalnosti interakcije i izvođenja kibernetskog prostora kao novog urbanog pejzaža. Ovim indeksacijama i tumačenjima je naglašen fenomenološki karakter novih digitalnih medija i njihovih identitetskih, a time kulturalnih i društvenih potencijalnosti. Nova „digitalna ontologija” je omogućila da se koncept i interpretativna slika tela redefiniše u odnosu na digitalno okružje što je autorku usmerilo ka diskusiji „hiperterminalskih identiteta”. Reč je o složenim identitetima koji se ne mogu pronaći u pred-digitalnom iskustvenom svetu. U četvrtom poglavlju „KIBORG: UKRŠTANJA FIKCIJE, TEORIJE I PRAKSE” razvijena je teorija kiborga (cyborg) ukazivanjem na interpretativne mogućnosti teorije digitalne kulture, prakse digitalne proizvodnje, upotrebe i recepcije. Posebno su razmatrani efekti fikcionalizacije ostvareni novim medijima, odnosno, efekti fikcionalizacije ostvareni u tradicionalnim umetnostima (proza) koje referiraju ka digitalnom i kibernetskom okružju. U prvom potpoglavlju je pružen uvid u teorijske spise Done Haravej i njenu filozofiju/teoriju biologije, kiborga i feminizma. Ukazano je na njenu teoriju „kiborga kao metafore” u politici, feminizmu i svakodnevnoj kulturi izvođenja ženskih identiteta. U drugom potpoglavlju je razmotrena kiberpank književnost, te uloga kiborg-metafore u savremenoj popularnoj kulturi. Trećim poptpoglavljem je ponuđen niz studija slučajeva koji se odnose na pojave koncepta i fenomena kiborga u naučnim i umetničkim rešenjima. 

Dr Jelena Guga je naučnom monografijom DIGITALNO JA: KAKO SMO POSTALI BINARNI postavila i realizovala problemski razrađen interdisciplinarni naučni rad o najsavremenijim pojavama u umetnosti, kulturi i nauci.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila