Tuesday, May 24, 2016

Univerzitet umetnosti: konkurs za junski upisni rok

Univerzitet umetnosti: konkurs za junski upisni rok
Univerzitet umetnosti: konkurs za junski upisni rok
KONKURS UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTERDISCIPLINARNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠK. 2016/2017 U JUNSKOM UPISNOM ROKU

Master studije:

Kulturna politika i menadžment – do 22 studenta
akreditovani master program na engleskom i francuskom jeziku (partner Univerzitet Lion II)


Teorija umetnosti i medija – do 10 studenata akreditovani master program


Doktorske studije:

Višemedijska umetnost – do 10 studenata
akreditovani doktorski umetnički program


Digitalna umetnost – do 10 studenata
akreditovani doktorski umetnički program

Teorija umetnosti i medija – do 10 studenata
akreditovani doktorski naučni program


Uslovi za upis:


Master naučne studije (Kulturna politika i menadžment i Teorija umetnosti i medija)

Master naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:


1. četvorogodišnje akademske osnovne studije, odnosno stekli 240 bodova ESPB
2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju


Doktorske umetničke studije (Višemedijska umetnost i Digitalna umetnost)

Doktorske umetničke studije mogu upisati kandidati koji su završili:


1. master umetničke akademske studije ili master akademske studije u oblasti arhitekture, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada

2. osnovne umetničke studije ili osnovne studije arhitekture po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada

3. magistarske umetničke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske umetničke studije, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.


Doktorske naučne studije (Teorija umetnosti i medija)


Doktorske naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:


1. master akademske studije, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8.5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada


2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske naučne studije, a koji su u periodu od pet godina neposredno pre prijavljivanja na konkurs za studije, objavili:

 naučnu ili teorijsku monografsku knjigu, ili

 monografski katalog, ili

 najmanje pet naučnih studija i rasprava, ili

 najmanje pet studija, uvodnih tekstova ili opsežnih kritika koje se odnose na izložbe, festivale, koncerte, teatarske predstave, performanse, projekcije, višemedijske prezentacije, kulturnu politiku, organizaciju umetničkih manifestacija i slično;

omogućiće se polaganje ispita.

NAPOMENA: Obrazloženu odluku o tome ko može da pristupi polaganju ispita donosi ispitna komisija najkasnije 48 sati pre održavanja prijemnog ispita.

Prijavljivanje na konkurs

Konkurs za upis na Interdisciplinarne studije u šk. 2016/2017 se raspisuje objavljivanjem u dnevnom listu Politika 7. maja 2016. godine. Upis kandidata obaviće se u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, prema propozicijama objavljenog konkursa

Kandidati se prijavljuju od 20. do 21. juna 2016. godine.

Svi prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju zakonski uslov za upis na studije.

Potrebna dokumentacija:


o Popunjen prijavni list u dva primerka

o Overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju

o Prepis ocena sa bodovima ESPB

o Motivaciono pismo (font Times NRoman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)

o Biografija

o Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs: 5.000.oo dinara

žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 53-112

Kandidati koji su studije završili u inostranstvu obavezno prilažu uverenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava.

Prijavni list možete preuzeti na internet stranici Univerziteta umetnosti – Studije na Univerzitetu – Interdisciplinarne studije – Informacije za buduće studente.


Popunjen prijavni list (u word formatu) pošaljite na predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs

Kandidati za upis na master program Kulturna politika i menadžment prijavni list šalju na julija.matejic@arts.bg.ac.

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs možete predati lično u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29:


 za studijski program Kulturna politika i menadžment - Centar za interdisciplinarne studije, kancelarija br. 8 u prizemlju,


 za studijske programe Teorija umetnosti i medija (master i doktorski), kao i za Višemedijsku i Digitalnu umetnost – prvi sprat, hodnik levo, kancelarija broj 44

ili poslati poštom na adresu:


Univerzitet umetnosti, Centar za interdisciplinarne studije, Kosančićev venac 29, 11000 Beograd

sa naznakom: Prijava na Konkurs za upis studenata u školskoj 2016/2017

Portfolio / pisani radovi

Kandidati koji konkurišu za upis na umetničke studije obavezno prilažu u portfoliju umetničke radove iz relevantnih oblasti koji pokazuju sklonost kandidata ka određenom studijskom programu

Kandidati koji konkurišu za upis na naučne studije mogu priložiti radove iz relevantnih oblasti, ukoliko ih imaju.


Izbor kandidata

Izbor kandidata zasnovan je na proceni aplikacije u celini – vrednuje se uspeh postignut u prethodnom obrazovanju, uspeh postignut na prijemnom ispitu i ocena priloženih radova.


Kandidat može da ostvari 100 poena, i to:

1. za upis na master studije i doktorske umetničke studije:


• uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena,


• uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena;


2. za upis na doktorske naučne studije:


• uspeh u prethodnom školovanju najviše 60 poena,


• uspeh na prijemnom ispitu najviše 40 poena.

Prijemni ispit

Prijemni ispiti se održavaju 23. i 24. juna 2016. godine.

Prijemni ispit (usmeni ili pismeni) predstavlja opštu ocenu kandidata.

Posle prijemnog ispita rang lista će biti istaknuta na oglasnoj tabli. Upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.


Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta umetnosti i Pravilima Interdisciplinarnih studija. Kandidat može da podnese rektoru prigovor u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste

Upis na studije

Upis se obavlja u periodu od 29. do 30. juna 2016. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, od 10 do 12 časova:

- za studijski program Kulturna politika i menadžment – upis se obavlja u kancelariji broj 8 u prozemlju zgrade Rektorata


- za studijske programe Višemedijska umetnost, Digitalna umetnost, kao i za programe Teorije umetnosti i medija (master i doktorske) – upis se obavlja u kancelariji broj 44 na prvom spratu zgrade Rektorata (hodnik levo).

Potrebna dokumentacija:


 izvod iz matične knjige rođenih


 overena fotokopija diplome ili uverenje o prethodno stečenom obrazovanju


 2 fotografije formata 3,5x4,5cm


 popunjen obrazac ŠV-20 u 1 primerku


 dokaz o uplati prve rate školarine za 2016/2017 godinu


žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 89-100


iznos prve rate školarine: kao u tabeli


Školarina

Školarina se u celosti uplaćuje prilikom upisa na studije ili u dve jednake rate: prva prilikom upisa i druga u januaru tekuće školske godine.

Napomena: O popotencijalnom broju budžetskih mesta odlučiće Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Detaljnije informacije: http://www.arts.bg.ac.rs/

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila