Sunday, September 18, 2016

Otvoreni konkurs za izlaganje u Umetničkom prostoru "U10"

 Otvoreni konkurs za izlaganje u Umetničkom prostoru "U10"
 Otvoreni konkurs za izlaganje u Umetničkom prostoru "U10"

Umetnički prostor U10 raspisuje konkurs za izlaganje u Umetničkom prostoru "U10" u 2017. godini. 

Umetnički prostor U10 je vođen od strane umetnika i namenjen je predstavljanju, promociji i afirmaciji stvaralaca iz oblasti savremenih vizuelnih umetnosti mlađe generacije. U10 prvi put od 2017. godine posvećuje i nekoliko godišnjih termina umetnicima koji imaju iznad 35 godina. Međunarodni projekti su takođe dobrodošli. Više informacija u nastavku konkursa. 

Izbor vrši U10 tim u sastavu: Lidija Delić, Nina Ivanović, Isidora Krstić, Sava Knežević, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević.


OPEN CALL FOR ARTISTS – U10 ART SPACE, BELGRADE
2017 ANNUAL PROGRAM

U10 Art Space announces its open call for artists and curators for the 2017 annual program. U10 is an artist run space in Belgrade, Serbia and supports the presentation, promotion and affirmation of young emerging artists that work in the field of contemporary visual art. For the first time this year, artists over 35 years of age will be able to apply. We also welcome international projects. More information can be found below.

The selection is done by the U10 team consisting of: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić and Marija Šević.

I – Konkurs je otvoren za:

1. Samostalne izložbe
2. Grupne izložbe
3. Autorske / kustoske izložbe 
4. Jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije / panele ili druge događaje u polju savremene umetnosti 
5. Zvučne i muzičke događaje 

II – Kriterijumi za učešće na konkursu:

- Konkurs nema ograničenje po pitanju državljanstva kanditata.
- U10 najveći deo svog programa posvećuje afirmaciji mladih, domaćih, neafirmisanih umetnika iz Srbije, kao i šireg regiona Balkana. Saradnje između više regionalnih zemalja su takođe dobrodošle.
- Manji deo programa ove godine posvećuje se umetnicima srednje generacije, iznad 35 godina starosti, kao i međunarodnim projektima koji podržavaju saradnju i/ili razmenu sa domaćim umetnicima.
- U10 je platforma koja podržava i afirmiše inovativnu i ekperimentalnu umetnost i kulturu. Dodatno se podržavaju transdisciplinarne i interdisciplinarne ideje i projekti u kojima se umetničke, kao i šire naučne discipline, prepliću, proširuju, istražuju i kritički ispituju.

III – Konkursni materijal treba da sadrži:

1. OPIS PROJEKTA kojim se konkuriše, do 300 reči.
2. VIZUELNU I DRUGU DOKUMENTACIJU
- Do 10 reprodukcija / ilustracija projekta kojim se konkuriše.
- U slučaju da projekat nije završen ili je u izradi, ili je baziran na vremenu/trajanju, molimo priložite opis izgleda i zamisli projekta (do 150 reči), uz poželjnu vizuelizaciju projekta u obliku skice, 3D modela i/ili izgleda u prostoru.
- Zvuk i video: Do ukupno tri fajla, svaki maksimalno do 3 minuta trajanja. Možete poslati linkove gde se može videti/čuti material, ili ako šaljete materijal e-mailom, molimo da sav spomenuti audio i video materijal prethodno zipujete (ZIP arhiva) i pošaljete E-mejlom, WeTransferom ili drugim serverom za slanje fajlova. 
3. TEHNIČKA LISTA neophodna za realizaciju izložbe/projekta u prostoru. Lista tehničke opreme koju U10 nudi se nalazi u nastavku konkursa.
4. CV sa kontaktom.

Molimo vas da sav konkursni material pošaljete u obliku PDF dokumenta.

IV – Umetnički prostor U10 obezbeđuje:

1. Galerijski prostor
2. PR aktivnost (objava izložbe putem naše mejling liste i društvenih mreža: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. Dostupnu tehničku opremu (jedan projektor EPSON kao i osnovne alate za postavku izložbe)
4. Koktel za otvaranje izložbe
5. Štampani materijal (folder-katalog i postere)

V – Izlagač obezbeđuje:

1. Transport radova
2. Postavku radova
3. Svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju U10 ne obezbeđuje
4. Putni trošak i smeštaj
5. Rastavljanje, pakovanje i odnošenje radova na kraju izložbe i vraćanje prostora u prvobitno stanje

VI – Slanje:

- Molimo vas da prijavu pošaljete na: u10@u10.rs sa naznakom „Prijava na konkurs Umetničkog prostora U10 - 2017“
- Prijave poslate običnom poštom neće biti razmotrene
- Umetnici se obavezuju da će projekat prihvaćen na konkursu realizovati u dogovorenom roku 

VII – Rok za prijavu:

- Rok za slanje prijava je 14. oktobar 2016. godine.
- Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.
- Odluku o prihvaćenim projektima će biti donešena do 15. novembra 2016. godine, o čemu će učesnici biti obavešteni e-mailom.
- Za sve dodatne informacije možete nam pisati na email: u10@u10.rs

Tekst konkursa u PDF verziji možete preuzeti ovde, a tlocrt galerije ovde.


I – AUTHORS CAN SUBMIT APPLICATIONS FOR:

1. Individual exhibitions
2. Group exhibitions
3. Author's / Curator selected exhibitions
4. Short, one-day or evening presentations / Screenings / Book Promotions / Discussions / Panels or other events on the topic of contemporary art
5. Sound and music events

II - PARTICIPATION CRITERIA

- Candidates of any citizenship can apply 
- A major section of the program is devoted to the affirmation of young, local, yet unrecognized artists from Serbia and the wider region of the Balkans. Cooperation between several regional countries is also welcome.
- A part of the program this year is devoted to 1) middle generation artists, above 35 years of age, as well as 2) international projects that support the cooperation and/or exchange with local artists.
- U10 is a platform that supports and promotes an innovative and experimental approach to arts and culture. In addition, we support transdisciplinary and interdisciplinary ideas and projects where art and broader scientific disciplines are expanded, intertwined, researched and critically examined. 

III – THE SUBMITTED MATERIAL SHOULD INCLUDE:

1. A CONCEPTUAL DESCRIPTION of the project that the candidate is applying with, up to 300 words. 
2. VISUAL AND OTHER DOCUMENTATION
- Up to 10 images/visuals
- In case that the project is not completed, is in progress, or based on time / duration, please provide an additional description of the appearance and the idea of the project (up to 150 words), with a preferred visualization of the project in the form of sketches, 3D models or spatial visualisation. 
- Sound and video: Up to three files, up to 3 minutes in length each. We accept links where you can see / hear the material. All the audio and video material sent via e-mail needs to be zipped.
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS necessary for the project production in space. List of technical equipment offered by U10 can be found below.
4. CV with contact information.

Please send all the application material in the form of a PDF document.

IV – U10 ART SPACE PROVIDES:

1. Exhibition space
2. PR activities (exhibition promotion via our mailing lists and social networks: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. Available technical equipment (EPSON beamer and basic tools for setting up the exhibition)
4. Cocktail at the exhibition opening
5. Print materials (exhibition folder and posters)

V - PROVIDED BY EXHIBITOR:

1. Transportation of the works to and from U10
2. Exhibition set-up
3. Any additional equipment or technical support not provided by U10
4. Travel costs and accommodation
5. Dismantling, packing and removing works at the end of the exhibition and restoring the space to its original state

VI – HOW TO APPLY

- Please send your application to: u10@u10.rs with the subject line "OPEN CALL APPLICATION - U10 Art Space - 2017"
- Applications sent by regular post will not be considered
- The artists commit to realising their project in the agreed period 

VII - DEADLINE

- The deadline for entries is 14th of October 2016.
- Incomplete applications and applications received after this deadline will not be considered.
- The decision of the accepted projects will be made by 15th November 2016, after which all of the applicants will be notified by e-mail.
- For any additional information, please write us to u10@u10.rs

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila